Home

Producentansvar för avfall

36 § En producent ska för att minska mängden avfall enligt 2 kap. 5 § miljöbalken utnyttja de möjligheter som finns inom producentens verksamhet att begränsa användningen av onödiga förpackningar. Producentansvar för utformning av förpackningar. 37 § En producent ska se till att förpackningarn Bakgrund till upjutna bestämmelser för insamling av förpackningsavfall . Från den 1 januari 2021 skulle förpackningsavfall ha samlats in av ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Förordning (2018:1462) om producentansvar för

 1. Avfall. Naturvårdsverket avstyrker upphävt producentansvar för returpapper. Publicerad: 9 November 2020, 10:10. Naturvårdsverket avstyrker regeringens förslag att kommunerna ska ta över tidningsföretagens ansvar för att samla in och materialåtervinna returpapper
 2. Producentansvar. Producentansvaret innebär att den som producerar en vara ansvarar för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att det ska få producenter att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen
 3. Avfall är något som naturligt uppstår i en verksamhet. Beroende på avfallets art hanteras det på olika sätt. Det finns även ett producentansvar inom vissa områden som innebär att producenten ansvarar för insamling, borttransport, återvinning etc
 4. 2. underlätta för den som lämnar ifrån sig avfallet att kunna sortera ut det från annat avfall, 3. främja att avfallet kan förberedas för att återanvändas, 4. se till att avfallet samlas in på ett sådant sätt att den som hanterar avfallet inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker, oc

- Som Avfall Sverige vid upprepade tillfällen framfört till regeringen så sänder skrotat producentansvaret för returpapper en illavarslande signal om att EU-principen om att förorenaren ska betala är något som man kan tumma på när det passar producenten och att allt som tidigare hållits som heligt är öppet för förhandling

Kommunen ansvarar för avfall från hushåll Med kommunalt avfallsansvar avses här den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken Information om vad du ska rapportera om elutrustning enligt producentansvaret. Här finns även information om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar i tid Vidare ifrågasätter regeringen producentansvarets grundtanke genom att argumentera för att avfallet uppstår först när konsumenten vill slänga tidningen. Det omintetgör hela idén om att den som sätter en vara på marknaden också ska se till att den kan återvinnas Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns. Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt elektriska och elektroniska produkter Producentansvar eller inte. Vid avlämning av el-avfall från företag erhålls ett kvitto som är en viktig dokumentation att kunna uppvisa inför myndigheter vid tillsyn. För att underlätta mottagningen på Hagby bör man fylla i blanketten Deklaration av elektronik i förväg. Tabellen nedan anger exempel på vad som ingår i producentansvare

Vägledning och information om producentansvaret för

 1. Producentansvar för elutrustning Vägledning om producentansvaret för elutrustning, vem som är producent och vad som gäller
 2. Med producentansvar menas att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar också har ett ansvar för att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt
 3. 31 december 2023 ha säkerställt att biologiskt avfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. 31 december 2024 ha inrättat system för utökat producentansvar för alla förpackningar. 1 januari 2025 ha infört separat insamling av textilier
 4. För att anmäla hämtning eller förändra abonnemang kontakta TIRAB:s kundtjänst: Verksamhetsavfall och avfall med producentansvar. Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheten i företag, så som industrier, affärer eller tjänsteföretag. Ni ansvar själva för hanteringen av ert verksamhetsavfall
 5. Elavfall som ingår i producentansvaret lämnas fritt på återvinningscentralen. Sortera fraktionerna innan transport till ÅVC. I el-boden lämnar man det mesta, men vissa saker som kyl, frys, spis, impregnerat trä och så vidare lämnas på plan där det är skyltat
 6. Producentansvar för återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Varje materialslagsproducent är ansvarig för att ta hand om avfallet, som blir kvar efter det att vi konsumenter använt deras produkter. Dessa insamlingssystem är alltså inte kommunens ansvar
 7. Det finns särskilda producentansvar för olika sorters avfall: Lokal information till hushållen ansvarar kommunerna för. Producenterna ska se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt

Däremot ses en positiv trend på enskilda trappsteg, till exempel att den mängd avfall som samlats in för, och sedan också behandlas genom materialåtervinning ökar. Trender i svensk avfallshantering - rapport 2018 (pdf 4 MB) Kort om producentansvar Med ett självpåtaget producentansvar påverkar vi producenter, produktion, materialval och konsumtion i en mer hållbar riktning. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Avfallet vi hanterar inneh För att nå miljömålen och styra avfallet till en behandling som bäst tar tillvara material och energi har flera olika beslut fattats: förbud att deponera utsorterat brännbart avfall från 2002; förbud att deponera organiskt avfall från 2005; skatt på avfall som deponeras; producentansvar för särskilda varugrupper Andra bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen om producentansvar för elutrustning och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier Avfall med producentansvar. Du som företagare får inte lämna avfall med producentansvar (exempelvis papper, plast- eller metallförpackningar) på en återvinningsstation - dessa är till för boende i närområdet. Istället kan man själv lämna avfallet på våra återvinningscentraler på Havskuren i Uddevalla eller på Aröd i Ljungskile

Elavfall | Lämna avfall | Företag - SÖRAB

Du kan också minska ditt avfall. Tänk på hur du konsumerar och fundera på vad du verkligen behöver. Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagar om avfall och producentansvar. För hushållsavfall finns det regler som säger att du inte får slänga följande i det brännbara avfallet: farligt avfall; läkemedelsavfal Producentansvaret för returpapper infördes av miljöskäl. Men att en rödgrön regering är villig att slakta det tidigare så heliga producentansvaret är förvånande. Avfall Sveriges. producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för avfall som har upp-stått före utgången av december 2022. Vid tillämpning av denna bestämmel-ser ska med producent avses det som anges i 8 § i denna förordning. 12. Bestämmelserna i 29 och 30 §§ i den upphävda förordninge En särskild utredare ska lämna förslag på ett producentansvar för textil. Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020

Naturvårdsverket: fel att upphäva producentansvaret

För visst hushållsavfall har producentansvar införts, vilket innebär att det är producenterna som är ansvariga för att tillhandahålla ett insamlingssystem för avfallet och för att avfallet behandlas på ett miljömässigt sätt. Exempelvis finns producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning Med ett självpåtaget producentansvar påverkar vi producenter, produktion, materialval och konsumtion i en mer hållbar riktning. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Avfallet vi hanterar inneh Avfall med producentansvar Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet i många fall kan lämnas kostnadsfritt. Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut detta avfall

Producentansvar Mittsverige Vatten & Avfall

/ Avfall och återvinning / Producentansvar; Producentansvar. Producentansvaret bygger i korthet på att kostnaderna för miljöpåverkan ska betalas av de som påverkar miljön. Polluter Pays Principle (PPP), Detta kan låta lite konstigt men är egentligen väldigt enkelt Producentansvar Producentansvar Kravet på insamling av förbrukade batterier medför ett så kallat producentansvar dvs att den som sätter batterierna på marknaden även ansvarar för att ta hand om de när de har blivit avfall. Företag eller tillverkare som sätter batterier på den svenska marknaden definieras som producenter Producentansvar för vissa produktgrupper (1994) Skyldighet att sortera ut batterier, elavfall, ljuskällor, returpapper och förpackningar; Producentansvar. Lagstadgat producentansvar finns idag för returpapper, förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, läkemedel, däck, bilar, batterier och radioaktiva produkter

Läkemedelsverket ska ansvara för den operativa tillsynen för att apoteken tar emot avfallet och att de informerar kunderna om möjligheten att lämna avfall på apoteken. Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel träder i kraft den 15 december 2009. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB Producentansvar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen

Företagens avfall - Laholm

Avfall och producentansvar - expowera

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar. Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds system för avfall I Vallentuna kommuns översiktsplan (antagen av kom - munfullmäktige i augusti 2018) anges: Vid nyetablering av flerfamiljshus och småhus ska gemensamhetsan-läggningar beaktas med yta för att sortera allt hushålls - avfall under kommunalt ansvar samt förpackningar under producentansvar Ett producentansvar finns av miljöskäl, Vår vision är Det finns inget avfall. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. 040 - 35 66 00, info@avfallsverige.se. Avregistrera mig från detta utskick

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter Kontakta de nationella registren för att få mer information om formatet för registrering och rapportering. Hantera ditt elektriska och elektroniska avfall. Du ska bidra till att den utrustning du tillverkar, distribuerar eller säljer tas om hand på ett korrekt sätt när konsumenten gör sig av med produkterna Kommunerna kommer att behöva tid för att kunna bygga upp den nya verksamheten. Återvinningsindustrierna avstyrker även förslaget om att kommuner ska få meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna tillsammans med returpapper ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för. Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och omhändertas på lämpligt sätt. Än så länge gäller producentansvaret för: returpappe

Remiss om skrotat producentansvar för returpappe

Regeringen föreslår att producentansvaret för tidningar och trycksaker ska upphöra och att kostnaderna för hanteringen täcks via avfallstaxan och läggs på hyran. - Beslutet att riva upp förordningen har inte föregåtts av en konsekvensbeskrivning, exempelvis räknas reklamblad in i trycksaker, påpekar Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand i ett brev till miljö- och. Avfall som uppkommit i egen verksamhet får transporteras utan anmälan eller tillstånd om mängderna understiger 50 ton eller 250 kubikmeter per år. För farligt avfall gäller andra regler. Läs mer under Avfall/Transport av avfall

Kommunernas avfallsansvar Avfall Sverig

Producentansvar för däck grundar sig på avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013). Fullgörande av producentansvar. Företaget ska ta hand om producentansvaret på något av följande sätt: Genom att bli medlem i en producentsammanslutning Förordningar/lagar som berör farligt avfall/avfall, transport och producentansvar. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordning (2008:834) om producentansvar för batterie Avfall med producentansvar. I de flesta verksamheter, precis som i privathushåll, uppstår avfall som omfattas av producentansvar. Även företagare är skyldiga att sortera ut och lämna sådant avfall för återvinning. Följande är exempel på materialslag som omfattas av producentansvar: Förpackningar (av glas, kartong, plast och metall

Video: Rapportera om elutrustning - Naturvårdsverke

Fakta om avfall - Naturvårdsverket

Debatt: Upprop mot urholkning av producentansvar för

Vad är producentansvar? Du som företagare har producentansvar, vilket innebär att du ansvarar för återvinning av verksamhetens avfallsprodukter. Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas till producenternas insamlingssystem. Tänk på att inte använda återvinningsstationer som är till för privatpersoner. Läs om verksamhetsavfall. Läs mer om producentansvar hos. Avfall och återvinning; Om Miva; Kundservice; Företag; Försiktighetsåtgärder kopplade till Coronaviruset. Startsida; Vatten och avlopp. Event: Världstoalettdagen 2020; Mitt och ditt vatten; Ta hand om vårt vatten; Vattenbrist och bevattningsförbud; Producentansvar. Läs mer om producentansvar. Du som företag räknas som producent om du tillverkar eller låter tillverka elektronik eller batterier i ditt eget namn. Även de som i första led importerar sådana varor till Sverige och gör dem tillgängliga på den svenska marknaden räknas som producenter. Du räknas även som producent om du säljer elektronik på distans till användare i andr Förutsättningarna för producentansvar gällande el-avfall i icke-OECD länder är goda. El-avfallet är ännu relativt begränsat vilket innebär att man fortfarande kan genomföra effektiva, förebyggande åtgärder när mängden växer

Visst elektronikavfall omfattas inte av producentansvaret. Typiskt för sådan elektronik är att det är apparater för professionellt eller kommersiellt bruk. Det är alltså elektronik som normalt inte används i hushållet. Sådant avfall kan lämnas på Må avfallsanläggning mot betalning enligt fastställd taxa Denna förordning syftar till attfrämja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall,minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till, Lagar och förordningar. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Återvinningscentralen

Återvinningsstationer - Skellefteå kommun

Sedan producentansvaret för returpapper infördes har tidningsföretagen, tillsammans med materialbolaget Pressretur AB, framgångsrikt utvecklat en effektiv insamlingsorganisation där materialåtervinningsgraden kan beräknas till 90,2 procent (TU bortser här från de så kallade plockanalyser som den kommunala organisationen Avfall Sverige anser sig ha utfört) Sedan 2005 har vi ansvarat för att våra kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att vi varje dag arbetar för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige. Vi ser till att glas, papper, metall och plast hanteras på rätt sätt - och får nytt liv För att nå övergripande mål är partnerna överens om några grundläggande principer som utgångspunkt för ett utvecklat producentansvar för förpackningar och returpapper. 1. Utgångspunkt är fattade beslut i förordningar och annan lagstiftning för producentansvar och avfall. 2 invånare. För mängden avfall från hushåll för Sverige som helhet är motsvarande uppgift 508 kg per invånare. Vad skillnaden beror på är svårt att säga men kan till viss del förklaras med att förebyggande av avfall genom återbruk gjort att 5 kg/person och år gått till återanvändning. Avfallsslag Insamlat 2019 (ton Bestämmelsen i 28 § i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för avfall som har uppstått före utgången av dec. 2022. Vid tillämpning av denna bestämmelser ska med producent avses det som anges i 8 § i denna förordning

Ett producentansvar skulle kunna vara att vi ska återvinna kläder, men är det något vi vet om just kläder är det att vi vill förlänga livslängden på dem och få till mer återbruk. Att utveckla ett producentansvar får på något sätt inte förhindra värdeskapandet som exempelvis att textil för fort blir avfall Producentansvar. En stor del av avfallet hushåll och verksamheter består av förpackningar av olika slag. För att öka återvinning av förpackningsmaterial finns ett så kallat producentansvar. Det innebär att förpackningar utav metall, glas, hårdplast och förpackningar av papper ska återvinnas Farligt avfall; Brännbart avfall; Avfall till deponi; Avfall med producentansvar. Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet kan lämnas. Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut detta avfall. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för åtta.

Producentansvar Elavfall Lämna avfall Företag - SÖRA

Vägledning om producentansvaret för elutrustning

 1. Producentansvar - avfall med producentansvar ansvarar respektive producent för att det omhändertas och behandlas på riktigt sätt. Detta gäller till exempel förpackningar, bilar och tidningar. Verksamhetsansvar - verksamhetsavfall är avfall som uppkommer hos företag, vilka själva ska se till att avfallet omhändertas på ett riktigt sätt
 2. Batterier och elektronik omfattas av ett producentansvar, vilket innebär att de som producerar avfallet också ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. Butiken ska ta emot en produkt med motsvarande funktion som den som säljs, den så kallade en mot en-principen
 3. Producentansvar Producentansvaret började införas under 1994 och innebär att kommuner och producenter - de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor - har delat ansvar för att samla in och ta han om hushållens avfall. Lagen om producentansvar innebä

Producentansvar - Vatten och miljöresur

Producentansvar. Producentansvar innebär att det är producenten som har ansvaret för att avfallet samlas in, transporteras bort, återanvänds eller bortskaffas på ett sådant sätt att det är miljömässigt godtagbart För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar t.ex. i: Förordning (2013:253) om förbränning av avfall, Förordning (2001:512) om deponering av avfall, Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier och; Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Farligt avfall ska förvaras utan risk för spill eller läckage till omgivningen. Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län för mer information om transport eller lagring av farligt avfall. Producentansvar. I 15 kapitlet miljöbalken (1998:808) finns regler för avfall och producentansvar 2020-11-10 Naturvårdsverket publicerar ny rapport om producentansvar I slutet av oktober publicerade Naturvårdsverket rapporten Extended Producer Responsibility in Sweden som syftar till att ge en samlad översikt av de producentansvar som finns i Sverige idag, däribland producentansvaret för förpackningar och tidningar Skyldigheter för en producent med producentansvar. Utan särskild kostnad för siste innehavaren eller ägaren skall en producent insamla och omhänderta det aktuella avfallet. Producenten ska anvisa en eller flera platser dit sådant avfall kan föras Miljöbalken kap 15 Avfall och producentansvar 2007-02-14 2 förpackningar endast meddelas om föreskrifterna behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2003:1187). 7 a § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller metal Avfall av elektriska och elektroniska produkter - elprodukter . Elprodukter som används i hushåll omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenterna tar ansvar för varan även efter konsumentens slutanvändning. Elavfall är kasserade produkter som drivs med elektrisk ström. Elavfall lämnas vid återvinningscentralerna

Just nu gäller producentansvar för bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, förpackningar av plast, glas, metall, papper, kartong, wellpapp och tidningar. Andra material som med fördel kan återvinnas. På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna sorterat avfall gratis. Där kan du lämna: Förpackningar och. 6 § För verkställande av uppdraget ansvarar Roslagsvatten AB med dess dotterbolag Österåkersvatten AB (nedan kallade Roslagvatten). 7 § För omhändertagande av annat avfall än det som faller under kommunalt ansvar eller producentansvar, såsom byggavfall, ammunition, fyrverkerier, mediciner m.m. ansvarar avfallslämnaren för Avfall till återanvändning. Med återanvändning menas att ett föremål används igen för samma eller liknande ändamål som tidigare. Exempel: Möbler, byggmaterial, maskiner och lastpallar. Avfall med producentansvar. Producentansvar innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet

Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi

 1. Läkemedel omfattas av producentansvar, lämna därför gamla läkemedel till närmsta apotek. Farligt avfall. Farligt avfall ska sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen. Grovavfal
 2. Film: Så funkar producentansvaret för elprodukter; Det är mycket osäkerhet om vad som ska hända med kravet på rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket nya register och vi hoppas kunna ge vissa... Kategori: Insamling. Etiketter: farligt avfall, Naturvårdsverket, NVV, konsumentavfall
 3. Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är infört och innebär att du betalar återvinningsavgifter redan när du köper varan. Du kan även lämna glödlampor och lågenergilampor i Samlaren. Farligt avfall-bilen besöker Bottnaryd och Tenhult
 4. terna. Lagring av avfall för återvinning under tre år eller mer och lagring av avfall före bortskaffande under ett år eller mer omfattas av rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (1). (17) System för sådan insamling av avfall som inte sker yrkes­ mässigt bör inte bli föremål för registrering.
 5. Producentansvar för batterier kommer också att införas. Det som tas upp i denna handledning är det som samlas in på återvinningsstationer, dvs. Naturvårdsverket har föreslagit ett nytt delmål för avfall. Information om det finns på NV:s webbplats under Avfall. Lagstiftning och insamlingsmå
 6. Elektriskt och elektroniskt avfall är produkter som har sladd eller går på batteri och behöver elektrisk ström för att fungera. Dessa produkter omfattas av producentansvar som branschorganisationen El-kretsen samordnar. Producentansvar. Elektriskt och elektroniskt avfall från hushåll omfattas av producentansvar sedan 1 juli 2003
 7. Om Naturvårdsverkets och kommuners roller som tillsynsmyndigheter för producentansvaret samt om gången vid ett föreläggande. Tillsyn över producentansvar för batterier - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt

Avfall - Timrå kommu

Elavfall - producentansvar

 1. V illa- och fritidshusägare i Upplands-Bro, Håbo, Knivsta och Sigtuna kommer att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var. Det nya insamlingssystemet kommer att införas i Upplands-Bro med start i oktober 2020
 2. för elektriska och elektroniska produkter trädde i kraft i augusti 2005. Tidigare förordning gäller tills vidare för glödlampor och ljuskällor. Det finns också ett frivilligt producentansvar för kontorspapper. • Skatt på avfall som deponeras infördes den 1 januari 200
 3. Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Producentansvar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Producentansvar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem
 4. El-avfall som inte omfattas av producentansvar kan lämnas på Hagby elektronikmottagning mot betalning enligt taxa. Vid avlämning på Hagby ska uppgifter om avfallsproducent och transportör lämnas. Läs också de allmänna bestämmelserna för vad som gäller vid avlämning (finns i rutan Läs mer tillsammans med Deklaration för el-avfall)
 5. ska din klimaktpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns. Producentansvar
 6. Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din kommun. Printa ut sorteringsanvisnigar för metallförpackningar. Mepak-Kierrätys Oy kompletterar dessa anvisningar vid behov
FTI AB - FTI ABMiljö och Vatten i Örnsköldsvik ABHandbok i avfallsplaneringLL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

Producentansvar för återvinning - Sorsele kommu

avfall, hushållssopor, avfall som omfattas av producentansvar, el-avfall eller mycket skrymmande avfall. Grovavfall får inte lämnas i behållare för hushållssopor. Farligt avfall . Farligt avfall ska sorteras och hållas skilt från annat avfall. Det ska vara tydligt märkt, väl förpackat och får inte blandas För att undvika att verksamhetens avfall hamnar på ett otillåtet ställe bör VU känna till vart avfallet slutligen hamnar. Uppgifter om avfallsanläggningar i länet, samt om tillstånd för transporter av avfall och farligt avfall finns på Länsstyrelsens webbplats www.o.lst.se . Välj verksamhet Miljöskydd, och där-under Avfall Producentansvaret är under ständig utveckling. Nu gäller producentansvar för bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, förpackningar av plast, glas, metall, papper, kartong, wellpapp och tidningar. Andra material som med fördel kan återvinnas. På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna sorterat avfall gratis Producentansvar finns bland annat för förpackningsavfall och däck (icke-farligt avfall) samt för elutrustning och batterier (farligt avfall). Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun 060215 1.2 Ansvar För allt avfall gäller enligt Miljöbalkens kap 15 Avfall och producentansvar s.k. vilket innebär att den som innehar avfall är ansvarig för att det muner, et ingår insamling, behandling, åll. elavfall m ilstuna r avfall

 • Alien 3 story.
 • Köpa windows till mac.
 • Sasha czack wikipedia.
 • Lauren braekhus stream.
 • Super food.
 • Canovills kennel.
 • Hur går en rymdresa till.
 • Top 5000 will arnett.
 • Sommartid 2020.
 • Varför bor människor nära vatten.
 • Studenter depression.
 • Allsvenskan europaplatser 2017.
 • .net datetime format.
 • Trier werbeagentur.
 • Unibet fantasy sports.
 • Fondation bill et melinda gates français.
 • Geometriska figurer namn.
 • Köpa elpistol tyskland.
 • Hur länge är man full.
 • Föda i vatten danderyd.
 • Dricksglas i hårdplast.
 • Logoped barn övningar.
 • Tips för lugg på utväxt.
 • Samsung 46 tum smart tv.
 • Varning för hunden skyltar schäfer.
 • Salomon speedcross 3 w.
 • Männer sprechen mich nie an.
 • Gunnel carlsson föreläsning.
 • Bandsåg biltema.
 • Buddhistisk munk.
 • Shaker möbler.
 • Mira barkhammar.
 • Gant park hill ii w108412.
 • Prova på yoga stockholm.
 • Ekvivalenta doser opioider.
 • Inline svg.
 • Elens väg.
 • There's a hole in the ground lyrics.
 • Sas strejk 2016.
 • Trådbackar billigt.
 • Din bank sms.